Camera Dome

Showing all 12 results

Showing all 12 results

Camera Dome là tên một loại camera quan sát có hình dạng mái vòm, chính vì thế camera dome thường vẫn được gọi là camera mái vòm, hoặc camera bán cầu.